logo di cho nhanh

Bò Cạp Nướng

Vật liệu:

-  7 con bò cạp núi sống ( loại bò cạp đen )

-  than hay rơm khô 

-  một vĩ nướng có chân hay tự chế

-  đũa cả hay đuã con cũng đuợc

Cách làm:

-  Quạt than hồng hay rơm rạ chaý đỏ

-  Để vĩ nướng lên

-  Để y bò cạp sống lên, chặn laị đừng để nó bò. Nhớ nguyện cho nó kiếp tới được trở lên * loải điểu hay dảy phúc lên loài người.

-  Trở đều; đến vàng thơm là đuợc

Phục vụ 7 người dùng với rươu nếp than, đá cục hay nuớc trà gừng.

ajax indicator